Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření SDH Šumperk – Temenice, IČ 63696649 a o činnosti JSDH města Šumperka za rok 2021 přednesená na výroční valné hromadě dne 29. ledna 2022


Rok 2021 byl opět mimořádným obdobím nejen pro náš sbor, ale i pro všechny občany a nesl se v duchu pandemie, která ovlivňuje celou naší společnost. Počátkem měsíce března roku 2020 napadl českou republiku neznámý virus a nastal boj s neviditelným nepřítelem, který změnil vše doposud zaběhlé.

Na základě uvedené situace byla i v roce 2021 zcela utlumena spolková činnost sboru včetně oddílu mladých hasičů. Hlavní pozornost byla upřena na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka, zejména na udržení akceschopnosti a udržení činnosti v operačním řízení. I přes tyto nepříznivé okolnosti se aktivní členové sboru snažili plnit všechny úkoly vyplývající k udržení sboru v základní módu činnosti.
Výbor sboru se sešel celkem 3x 13.1., 20.10. a 8.12.2021 organizoval a zabezpečoval naplánované úkoly a řešil další úkoly, které vyplynuly během roku 2021. Zasedání výboru včetně běžné činnosti sboru po celý rok ovlivňovaly vládní nařízení spojená s bojem proti nákaze KORONAVIRU COVID 19!!!

Pro rok 2021 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:
1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2021.
2. Včasný výběr členských příspěvků.
3. Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5. Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7. V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8. Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru.

Vyhodnocení aktivity za SDH Šumperk – Temenice
Leden
• Sbor podal na Město Šumperk vyúčtování grantu na činnost oddílu MH za rok 2020.
• Sbor požádal Město Šumperk o grant na činnost oddílu MH v roce 2021.
Červen
• Poslední sobotu v měsíci členové sboru uspořádali v odpoledních a večerních hodinách společenskou akci pod názvem „Přátelské posezení s hasiči u grilu a lahodného moku“. V rámci akce byla přednesena i zpráva o činnosti jak sboru, tak i jednotky včetně pokladní zprávy za rok 2021.
Listopad
• Starosta sboru se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Šumperk, které se konalo v prostorách areálu dobrovolných hasičů v Bludově. Jednání bylo zaměřeno na schválení pokladní zprávy za rok 2021 a schválení rozpočtu na rok 2022. 

Velký kus práce sbor odvádí ve spolupráci s oddělením informatiky Městského úřadu Šumperk při aktualizaci facebookových a webových stránek, které v průběhu roku jsou provozovány. Vlastní facebookové a webové stránky nabízí široký okruh informací nejen z našeho současného života, ale i z naší bohaté historie.

Členové sboru se v průběhu celého roku aktivně podílejí na údržbě a provozu hasičské zbrojnice včetně dolní garáže, která je v majetku sboru a provozuje ji oddíl MH.

Je třeba také vyzdvihnout práci a aktivitu oddílu MH. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého raného věku až do věku, kdy bude člena možno zařadit do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Sbor dále naplňoval přijaté opatření v oblasti kategorii DOROSTU, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie starších žáků do kategorie DOROSTU, jsou již zapojování do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky. Zde je dále třeba říci, že v případě personálních změn u jednotky je již velký důraz kladen na vlastní odchovance, kteří právě prošli tímto kompletním programem výchovy hasiče. Za oddíl MH bude přednesena samostatná zpráva o činnosti.

Vyhodnocení aktivity za JSDH města Šumperka
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zřídilo v souladu s platnými právními předpisy zastupitelstvo města jako organizační složku.

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení Olomouckého kaje je jednotka začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1.
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotku v loňském roce tvořilo 5 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev a 1 velitel jednotky.
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov.

Zpráva je rozdělena do pěti základních oblastí, které jednotka zabezpečuje. Jedná se o oblast:
• Zásahové činnosti
• Výcviku, školení a odborné přípravy
• Preventivně výchovné činnosti
• Materiálně technické zabezpečení
• Ostatní činnost

Zásahová činnost:
Jednotka eviduje za rok 2021 celkem 63 mimořádných událostí z toho 13 požárů, 7 událostí spojených s nákazou KORONAVIRU, 1 událost spojená s odvozem humanitární pomoci na Jižní Moravu zasaženou v měsíci červnu tornádem, které způsobilo v kraji obrovské materiální škody, 3 zásahy u dopravních nehod, 38 technických událostí za účelem odstranění nebezpečných stavů a 1 událost spojenou s pohotovostí na vlastní stanici. Největší vytíženost byla v měsíci dubnu, kdy zasahovala u 13 mimořádných událostí.
Jednotka měla, tak jak v roce 2020 velký podíl na boji s nákazou KORONAVIRU. Jednalo se zejména o provádění dezinfekce v prostorách budov, kde byla nákaza prokázána a provádění dezinfekce z hlediska prevence u domů s pečovatelskou službou.
Za zmínku stojí i podíl na likvidaci požáru střechy rodinného domu v obci Bludov. 

Statistika zásahovosti JSDH města Šumperka od zařazení do kategorie JPO II (poloprofesionální)

Název položky  2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008  
Počet zásahů celkem 31 32 22  14  28  35   37
Z toho  Požáry 5 11  17  27   21
           Živelní pohromy 1 1  7
           Dopravní nehody 0  0
           Technická pomoc   19 13 5 4 5 3  5
           Pohotovost   5 8 5 2 4  1
           Planý poplach  3

 

Název položky  2009   2010   2011    2012    2013    2014   2015  
Počet zásahů celkem 53 40 44 40  44  60  50
Z toho  Požáry 21 23 24 21  15  23  18
           Živelní pohromy 4 0 0 0
           Dopravní nehody 2 1 1 0
           Technická pomoc   25 14 16 17 29 37 32
           Pohotovost   0 1 0 0 0 0
           Planý poplach 3 0

 

Název položky  2016   2017   2018    2019    2020    2021   2022  
Počet zásahů celkem 45 59  60  89  101 63  
Z toho  Požáry 15 16  19  13  26  13   

Epidemie, nákazy,Živelní pohromy

0

0 

22 

33 

 
           Dopravní nehody 2  
           Technická pomoc    28 40  41  53  41  38   
           Pohotovost   0 0   
           Planý poplach    

Výcvik, školení a odborná příprava:
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu výcviku, školení, odborné přípravy a preventivně výchovné činnosti na rok 2021. Uvedený plán byl v průběhu roku 2021 přizpůsobován vládním nařízeních v souvislosti s nákazou KORONAVIRU. I přes tyto problémy u jednotky proběhlo za sledované období celkem 8 akcí zaměřených na výcvik, školení a odbornou přípravu.

Leden
• U jednotky proběhlo seznámení s opatřeními vydanými na rok 2021 (Výkon služby, Pracovní pohotovost, Rozdělení do družstev, Plán výkonu služby, Speciální služby působící v jednotce, Zabezpečení budovy HZ temenice, Poskytování OOPP a VS a Odběr a evidence PHM).
• U jednotky proběhlo opakované školení řidičů držitelů profesních průkazů, umožňující obsluhu speciálních vozidel a vozidel s výstražným světelným a zvukovým zařízením.

Květen
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na problematiku:
- Hasičské minimum (třídy požáru, princip přerušení hoření, rozdělení hořlavých látek, pásma požáru, fáze požáru, základní parametry požáru, teorie hašení, hasební látky, požárně technická charakteristika látek)
- Chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky
- ML BŘ JPO 19N - Nebezpečí ztráty orientace
- ML BŘ JPO 4N - Nebezpečí ionizujícího záření
- ML BŘ JPO 14N - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- ML BŘ JPO 15N - Nebezpečí utonutí
- ML BŘ JPO 16N – Nebezpečí výbuchu
- Praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením, řešení krizových situací v dýchací technice)
- Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
- Použití osobních ochranných prostředků při zásahu
• U jednotky proběhla pravidelná odborná příprava a praktický výcvik obsluhovatelů a instruktorů motorových pil dle pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2014. Opakované školení obsluhovatelů ručních řetězových motorových pil.

Červen
• U jednotky bylo provedeno školení a praktický výcvik se zaměřením na dopravní nehody:
- Taktika zásahu a technika vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (teoretická a praktická část). Zásady velení, přístup a taktický postup vyproštění osob, bezpečnost práce na místě nehody.
- Použití hydraulického vyprošťovacího zařízení ve výbavě jednotky zn. LUKAS (teoretická a praktická část) při dopravní nehodě. Pohonná jednotka LUKAS P 630 SG, hydraulické nůžky LUKAS S 312 a hydraulický rozpínák LUKAS S 312 dle návodu výrobce.

Září
• U vybraných členů jednotky Hasič – Lezec proběhl první termín kurzu VVH – 24 – Rozšířená činnost ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Kurz organizoval HZS OLK ÚO Šumperk a konal se v areálu profesionálních hasičů.
• U jednotky proběhla zdravotnická příprava zaměřená zejména na dopravní nehody (teoretická a praktická část). Život ohrožující stavy, resuscitace + umělé dýchání, jednání se zraněnými, manipulace se zraněnými, používání věcných prostředků první pomoci určených pro tyto účely včetně zdravotnické přípravy všeobecně.

Říjen
• U jednotky bylo provedeno školení a výcvik se zaměřením na práci ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany:
- Uzly
- Sebe jištění
- Slanění
- Sebezáchrana slaněním – nouzové postupy
- Jištění další osoby
- Jištění a sebe jištění v záchranném koši 

Listopad
• U vybraných členů jednotky Hasič – Lezec proběhl druhý termín kurzu VVH – 24 – Rozšířená činnost ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Kurz organizoval HZS OLK ÚO Šumperk a konal se v areálu profesionálních hasičů. 

Preventivně výchovná činnost:
Projekt zaměřený na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva akreditovaný MŠMT pro vzdělávání na ZŠ a MŠ na území města Šumperka, byl v důsledku vládních nařízení KORONAVIRU ZRUŠEN včetně preventivně výchovných akcí pro širokou veřejnost.

Materiální a technické zabezpečení:
Co se týká materiálně technického vybavení, tak v loňském roce proběhl nákup nových tlakových lahví pro dýchací techniku uloženou v cisternových vozidlech CAS 30 SCANIA a CAS 16 MAN v celkové částce cca 80 tis. Kč. Na nové lahve byl ze strany Olomouckého kraje poskytnut příspěvek v částce 15,9 tis. Kč.
Ostatní finanční prostředky byly použity na mzdy, opravy techniky, provozní výdaje (drobný materiálu, stravné při zásahu a výcviku, PHM, školení a výcvik a jiné provozní služby) a úhradu energií spotřebovaných v Hasičské zbrojnici Temenice. 

Ostatní činnost:
Mimo výše uvedenou stěžejní činnost JSDH města v průběhu roku prováděla i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, Hasičské zbrojnice a jejího okolí.  

Plán práce na rok 2022
1.   Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2022.
2.   Včasný výběr členských příspěvků.
3.   Z členské základny vytvářet pro město JSDH města Šumperka.
4.   Podílet se na zabezpečování akceschopnosti JSDH města během celého roku.
5.   Podílet se při zabezpečovaní účasti členů sboru na plnění harmonogramu činnosti, školení a odborné přípravy.
6.   Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
7.   V průběhu roku požádat o dotaci a příspěvky na činnost sboru.
8.   Zpracovat a podat vyúčtování dotací a příspěvků přidělených na činnost sboru.
9.   Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými organizacemi.
10. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
11. Napomáhat výboru sboru při plnění úkolů a aktivně se podílet na činnosti sboru. 

Závěr
Poděkování za aktivní práci  všem členům sboru, vedení  města, pracovníkům MěÚ Šumperk, příslušníkům HZS Olomouckého kraje, našim sponzorům ve velmi specifickém a náročném v roce 2021 a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2022.

 

P a v e l    K o u t n ý, DiS.                                                                          F r a n t i š e k   H o r á k
      velitel jendotky                                                                                              starosta sboru 

 

Zpracoval: Pavel Koutný, DiS.